Language switcher

کمپرسورهای فرایندی

کمپرسورهای فرایندی عموماً در مراحل استخراج نفت و گاز از چاه برای افزایش فشار آنها جهت تزریق به چاههای نفت و یا خطوط لوله و نیز برای پالایشگاهها کاربرد دارد .
گازهای فرآیندی مخلوطی از انواع هیدروکربنها و سولفید هیدروژن و انیدرید کربنیک حاصل از استخراج نفت میباشد .
این کمپرسور ها در دو نوع پیچی ( اسکرو )API 619 و پیستونی ( رفتی برگشتی )API 618 طراحی میشوند