Language switcher

پروژه های مشاوره ای شرکت ستکو

مشاوره و طراحی اتصال بلت های خروجی سایت فاز 3 به بگینگ -پتروشیمی پردیس-1396

طراحی و مشاوره جهت انتقال اوره از انبار فاز 3 به بگینگ با ظرفیت 5000 تن در روز – پتروشیمی پردییس -1396