کمپرسورهای جابجایی مثبت

در این کمپرسورها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می‌پذیرد.
انواع کمپرسورهای جابجایی مثبت عبارت اند از: رفت و برگشتی (Reciprocating) دوار (Rotary) قدرت تراکم این کمپرسورها نسبت به نوع دینامیک بیشتر است.
البته دبی این کمپرسورها به مراتب کمتر از نوع دینامیک می‌باشد.
نیروی محرکه کمپرسورها بسته به قدرت آنها می‌تواند الکتروموتور (برقی) یا موتوردیزلی (Diesel Engine) باشد.