Language switcher

تریم(Trim)طبقه‌بندی شیرآلات

قطعاتي كه در آببندي نقش مستقيم داشته باشند اصطلاحا تريم ناميده مي شوند. متريالهايي كه بطور استاندارد مي توانند براي اين قطعات در نظر گرفته شوند در جداول استاندارد API 600 آورده شده اند تریم در شيرهاي دروازهاي:
استم(stem)
نشيمنگاه (SEAT SURFACE).
قسمت آب بند دیسک (GATE SEATING SURFACE).
بك سيت بوشينگ (BACK SEAT BUSHING).
قسمتهاي كوچك داخلي كه به طور عادي با سيال در ارتباط هستند، مانند پين هايي كه استم را به گيت متصل مي كنند.