Language switcher

واحد دفتر فنی

      با بررسي دقيق نقشه هاي اجرايي در فاز اجرا علاوه بر كنترل آنها از لحاظ امكان اجراي كارگاهي مشكلاتي را كه ممكن است در طول اجراي آنها پيش آيد در نظر گرفته و با ارائه راهكارهاي مناسب مانع از توقف پروژه تا روشن شدن وضعيت كارهاي مذكور مي شود. همچنين با دريافت اطلاعات كامل متره از واحد متره و با رديف هاي فهرست بها مانع ايجاد هر گونه اختلاف بين كارفرما، دستگاه نظارت و پيمانكار مي گردد.

تهيه گزارشات ماهانه از نحوه پيشرفت كار، بررسي علل و عوامل دخيل دركندي انجام كار، رسيدگي به مشكلات فني و اجرايي اكيپ هاي اجرای كار در زمان لازم، از ديگر وظايف اين واحد است.

اين واحد همچنين در بخش اجراي سيويل با استفاده از نرم افزارهاي ETABS و SAFE براي سازه هاي تيپ و SAP براي سازه هاي خاص نسبت به آناليز مجدد سازه هاي طراحي شده جهت جلوگيري از كوچك ترين اشكال محاسباتی احتمالي اقدام نموده و در صورت بروز كوچك ترين خطا نسبت به گزارش سريع آن به مهندس مشاور و پيگيري رفع آن اقدام مي نمايد. همچنين صورت وضعيت ها و تعديل هاي انجام شده توسط اين واحد تماماً توسط نرم افزارهاي شركت آئين تهيه مي گردد كه از بروز كوچك ترين خطاي محاسباتي جلوگيري گردد و بررسي راحت و ساده آنها را توسط مهندس مشاور و كارفرما سبب مي شود.

واحد پشتيبانی و تداركات

      وظيفه تهيه به موقع امكانات لازم براي اجراي كار از قبيل مصالح و ابزار آلات، هماهنگي جبهه هاي مختلف كاري از قبيل نفرات و جبران كمبود نيروي كار، مواد و مصالح و ابزار آلات را با هماهنگي واحد متره و برآورد و تحت نظر واحد دفتر فني بر عهده دارد.

واحد مالی

     وظيفه نظارت دقيق به كليه تبادلات مالي شركت را بر عهده دارد. اين واحد كه داراي كارشناس مالي مستقر در دفتر مركزي و كارشناسان مالي مستقر در كارگاه هاي اجرايي است با استفاده از نرم افزارهاي شركت بهينه و ساير شركت هاي معتبر، تك تك تبادلات مالي مربوط به پروژه هاي مختلف و همچنين هزينه هاي بالاسري شركت را كنترل مي نمايد تا از بروز هر گونه اختلاف مالي جلوگيري كند.

ارائه برنامه زمانبدنی

      ارائه برنامه زمان بندي پيشنهادي كه از مسئوليت هاي دفتر فني پيمانكار است با استفاده از نرم افزارهاي MSP و Primavera بسته به نظر مشاور و صلاحديد كارفرما انجام مي گيرد. اين برنامه علاوه بر اينكه هر ماهه مورد بازبيني قرار مي گيرد تا با شرايط ايجاد شده مطابقت كامل داشته باشد؛ باعث ايجاد يكپارچگي در كار گرديده و مشكلات آتي را قبل از وقوع نمايان مي كند تا واحدهای مربوطه بتوانند پيش از توقف كار نسبت به رفع آنها اقدام كنند.

مديريت پروژه

      شركت ستکو (SETCO) با استفاده از نرم افزارهاي MSP و Primaavera اقدام به برنامه ريزي پروژه بر اساس برنامه زمان بندي تفصيلي منضم به پيمان در 4 Level تا 7 مي نمايد و در حين اجراي كار پس از تصويب نهايي برنامه زمان بندي، اقدام به تهيه برنامه زمان بندي دو هفتگي مي نمايد و بر اساس برنامه دو هفتگي، پروژه كنترل خواهد شد و وظايف و شرح كار اجزا چارت طبق برنامه مشخص و در پايان هر دو هفته اقدام به راندمان گيري و بررسي كمبودها و لكنت ها مي نمايد. آنچه لكنت از ناحيه مشاور، نظارت و كارفرما مي باشد طي مكاتبات منعكس تا لطمه اي به پروژه وارد نشود و در راس امور اقدام به رفع نقايص كار از هر نظر در حين اجرا مي نمايد. بديهي است بخشي از كار منتهي به برنامه نياز متريال، نيروي انساني با تخصص هاي مختلف، ماشين آلات و ابزار كار خواهد شد كه بالانس بين هزينه هاي مرتبط با برنامه دو هفتگي با ملاحظه پيش نيازها و ارقام صورت وضعيت، امكان مديريت مالي را فراهم مي كند.

كنترل كيفيت

با توجه به ماهيت كار و عمليات مورد تعهد پيمان و با توجه به مشخصات فني و شرايط خصوصي پيمان، شركت اقدام به تهيه مدارك مربوط به قسمت و كنترل كيفي كار مي نمايد و پس از اخذ تأييديه از مشاور و كارفرما، در حين اجرا واحد كنترل كيفي (QC و QA) و تضمين كيفيت با توجه به شاخص هاي تصويب شده عمليات را كنترل و طي فرم هاي تهيه شده با ذكر مشخصات كامل هر فعاليت، پس از تأمين كيفيت مطلوب اقدام به اجراي فعاليت بعدي مذكور در برنامه زمان بندي خواهد شد.

واحد متره برآورد

شركت مهندسی و فن آوری شاخص سازه سپاهان (SETCO) با برآورد دقيق و منطقي انجام پروژه و مقايسه قيمت هاي ارائه شده با قيمت هاي روز دقيق ترين آناليزهاي بهاي ممكن را ارائه مي دهد. اين كار باعث مي شود تا پس از عقد قرار داد و شروع به كار، پيمانكار و كارفرما كوچك ترين مشكل مالي در رديف هاي اجرا كار نداشته باشند.

همچنين در زمان اجراي كار اين واحد وظيفه برآورد دقيق انجام عمليات اجرا شده را جهت ارائه به واحد دفتر فني به منظور تهيه  صورت وضعيت كار كرد بر عهده دارد و همچنين با برآورد كارهاي آماده اجرا در طي ماه بعد ليست مصالح مورد نياز را به واحد تداركات ارائه مي نمايد تا با تهيه به موقع آن كوچكترين خللي در روند اجرا پروژه بوجود نيايد. همچنين برآوردهاي تهيه شده توسط اين واحد تا حد امكان توسط نرم افزارهايي از قبيل      80 Sazeh و غيره تهيه مي شود تا فاقد كوچك ترين خطايي حتي خطاي انساني باشد.

واحد ساخت

این شرکت با بهره گیری از تجارب خود مبادرت به ایجاد کارگاه ساخت در شرق اصفهان نموده و هم اکنون این کارگاه قادر به تولید تجهیزات فلزی تا ظرفیت  1000  تن در ماه می باشد. تعداد قابل توجهی سوله های صنعتی و تجهیزات صنایع فولاد در این کارگاه ساخته شده است. لازم به ذکر است این شرکت در 3 سال اخیر به طور تخصصی در کارگاه خود اقدام به طراحی و ساخت انواع فن های سانتریفیوژ، انواع غبار گیر و مخازن تحت فشار نموده است که کیفیت فن های ساخته شده با نمونه های اروپایی برابری می نماید و تعدادی از آن ها در واحد فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه نصب و در حال حال بهره برداری می باشد.