Language switcher

آلیاژهای مقاوم به حرارت بالا

وقتی در یک فرآیند صنعتی با دماهای بالا ناشی از مواجهه با یک منبع گرمایی قرار داریم، می بایست تبعات این افزایش دما را بر روی تجهیزات به کار رفته در آن دما در نظر گرفت. به طور کلی تبعات ناشی از افزایش دما بر روی آلیاژها را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد:کاهش مقاومت مکانیکی آلیاژ که موجب بروز خزش و درنهایت شکست تجهیز می شود
افزایش سرعت واکنش شیمیایی با عوامل محیطی که منجر به خوردگی دما بالا می گرددبا توجه به محیط، دما و تنش مکانیکی قطعه در شرایط کارکرد دما بالا، سوپر آلیاژ به کار رفته می بایست طراحی شود. برخی سوپرآلیاژهای پایه نیکل و کبالت به دلیل مشخصات مقاومت به حرارتی این دو فلز، به عنوان شاخص ترین گزینه ها در این گونه کاربردها مطرح می باشند که شرکت ستکو تامین کننده این سوپرآلیاژها می باشد.

 برخی از سوپرآلیاژهای مقاوم به حرارت عبارتند از:

  • Inconel 718
  • Inconel X-750
  • Hastloy X
  • Wasp Alloy